Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: п'ятниця, 18 жовтня 2019 року
Тексти > Тематики > Різне

Конспективно викласти концепцію тексту Ю. Лотмана

Переглядів: 3012
Додано: 18.02.2012 Додав: Юля Крижевич  текстів: 121
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
<
1
>

Завдання № 1. Конспективно викласти концепцію тексту Ю. Лотмана
Виконала студентка групи КМК – 41
Крижевич Юля

Згідно визначення Ю. Лотмана у динаміці розвитку семіотики існують дві тенденції:
1) Одна спрямована на уточнення вихідних понять і визначення процедур породження. Прагнення до точного моделювання призводить до створення мета семіотики: об'єктом дослідження стають не тексти як такі, а моделі текстів, моделі моделей і т. д. Характерна особливість: мова цікавить дослідника як матеріалізація структурних законів мови, Власне, тут наявна структурна непослідовність, суміщення різноманітних текстів у межах єдиного текстового утворення, смислова невизначеність - випадкові і \"непрацюючі\" ознаки, що знімаються на метарівні моделювання тексту, то, з іншої сторони, вони є предметом особливої уваги.
2) Друга тенденція зосереджує увагу на семіотичному функціонуванні реа-льного тексту. Предмет уваги на семіотичних аспектах мови, які розхо-дяться з мовною структурою. «Вона – за визначенням Ю. Лотмана, - породжує семіотику культури».
Автор пропонує розглянути такі етапи трактування тексту, як такого:
• Початкові визначення тексту, що підкреслювали його єдину сигнальну природу, або нероздільну єдність його функцій в певному культурному контексті, де текст розглядався як вислів на якій-небудь одній мові.
• Семіотики виявили, що, для того щоб дане повідомлення могло бути ви-значено як \"текст\", воно повинно бути як мінімум двічі закодовано.
• Етап підключення будь-яких формул в текст другого порядку. Особливий структурний сенс отримували такі випадки, коли з'єднувалися тексти на принципово різних мовах, наприклад, словесна формула і ритуальний жест. Виходить в результаті текст другого порядку включав в себе розташовані на одному ієрархічному рівні підтексти на різних і взаємно не виводяться один з одного мовами. Виникнення текстів типу \"ритуал\", \"обряд\", \"дійство\" призводило до поєднання принципово різних типів денотатів аж до - до виникнення складних проблем перекодування, еквівалентності, зрушень у точках зору, суміщення різних \"голосів\" в єдиному текстовому цілому.
• Поява художніх текстів. Багатогранний матеріал отримує додаткову єд-ність, коли переказується вже на мові даного мистецтва. Подальша динаміка художніх текстів, з одного боку, спрямована на підвищення їх цілісності та іманентної замкнутості, а з іншого, на збільшення внутрішньої семіотичної неоднорідності, суперечливості творів, розвитку в тексті структурно-контрастних підтекстів, які мають тенденцію до все більшої автономії. Коливання у ракурсі \"семіотична однорідність <-> семіотична неоднорідність\" становить одну з парадигм історико-літературної еволюції. З інших важливих її моментів слід підкреслити напругу між тенденцією до інтеграції - перетворення контексту в текст (складаються такі тексти, як \"ліричний цикл\", \"творчість всього життя як один твір\" і т. п.) та дезінтеграції - перетворенню тексту в контекст ( роман розпадається на новели, частини стають самостійними естетичними одиницями). У цьому процесі позиції читача і автора можуть не збігатися: там, де автор бачить єдиний цілісний текст, читач може вбачати збори новел і романів.
Створення художнього твору знаменує якісно новий етап в ускладненні структури тексту. Багатошаровий і семіотичний неоднорідний текст, здат-ний вступати в складні відносини як з навколишнім культурним контекстом, так і з читацькою аудиторією, перестає бути елементарним повідомленням, спрямованим від адресанта до адресата. Виявляючи здатність конденсувати інформацію, він набуває пам'ять. На такій стадії структурного ускладнення текст виявляє властивості інтелектуального пристрою: він не тільки передає вкладену в нього ззовні інформацію, а й трансформує повідомлення і виробляє нові.
Соціально-комунікативні функції тексту:
1. Спілкування між адресантом та адресатом. Текст виконує функцію повідомлення, направленого від носія інформації до аудиторії.
2. Спілкування між аудиторією і культурною традицією. Текст виконує функцію колективної культурної пам'яті.
3. Спілкування читача з самим собою. Текст - актуалізує певні сторони особистості самого адресата. У ході такого спілкування одержувача інформації з самим собою текст виступає в ролі медіатора, що допомагає перебудові особистості читача, зміни її структурної самоорієнтації і ступеню її зв'язки з метакультурними конструкціями.
4. Спілкування читача з текстом. Виявляючи інтелектуальні властивості, високоорганізований текст перестає бути лише посередником в акті комунікації. Він стає рівноправним співрозмовником, що володіє високим ступенем автономності. І, для автора (адресанта), і для читача (адресата) він може виступати як самостійна інтелектуальна освіта, відіграватиме активну і незалежну роль в діалозі.
5. Спілкування між текстом і культурним контекстом. В даному випадку текст виступає в комунікативному акті не як повідомлення, а в якості його повноправного учасника, суб'єкта - джерела або одержувача інформації. Відносини тексту до культурного контексту можуть мати метафоричний характер, коли текст сприймається як замінник всього контексту, якому він у певному відношенні еквівалентний, або ж метонімічний, коли текст являє контекст як деяка частина - ціле . Текст є водночас і інформантом, якщо переміщений в нову комунікативну ситуацію, - актуалізують перш приховані аспекти своєї кодованої системи. Таке \"перекодування самого себе\" відповідно до ситуації оголює аналогію між знаковою поведінкою особистості і тексту. Таким чином, текст, з одного боку, уподібнюючись культурному макрокосму, стає значніше самого себе і набуває рис моделі культури, а з іншого, він має тенденцію здійснювати самостійну поведінку.
Ю. Лотман зупиняє увагу на співвідношенні тексту і мета тексту: «З одного боку, той чи інший приватний текст може виконувати по відношенню до культурного контексту роль описує механізму, з іншого, він, в свою чергу, може вступати в дешифрується і структурують відносини з деякою метамовною освітою. Нарешті, той чи інший текст може включати в себе в якості приватних підструктур і текстові, і метатекс-тові елементи».
Текст постає перед нами не як реалізація повідомлення на якому-небудь одній мові, а як складний пристрій, що зберігає різноманітні коди, здатне трансформувати отримувані повідомлення і породжувати нові, як інформаційний генератор, що володіє рисами інтелектуальної особистості. У зв'язку з цим змінюється уявлення про ставлення споживача і тексту. Ось, чому автор пропонує ввести замість формули \"споживач дешифрує текст\" можлива більш точна - \"споживач спілкується з текстом\". Він вступає з ним в контакти. Процес розшифрування тексту надзвичайно ускладнюється, втрачає свій одноразовий і кінцевий характер, наближаючись до знайомих нам актів семіотичного спілкування людини з іншого автономної особистістю.

 
Наші Друзі: Новини Львова