Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 20 жовтня 2020 року
Тексти > Тематики > Навчальна

ПЛАН-КОНСПЕКТ лекції з курсу культурології

Переглядів: 41924
Додано: 23.12.2011 Додав: Юля Крижевич  текстів: 121
Hi 0 Рекомендую 1 Відгуки 0

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Кафедра театрознавства і акторської майс-терності
Кафедра загальної та соціальної педагогіки


ПЛАН-КОНСПЕКТ
лекції з курсу культурології
на тему: «Предмет і завдання культурології»
4 курсу спеціальності 6.020 100 — „культурологія\"
проведеної в групі КМК – 41
22.12. 2011 року
Склала
студентка групи КМК - 41
Крижевич Ю.О.
Перевірила:
Керівник – асист. Троханяк Н.А.Мета лекції на тему: «Специфіка культурологічного знання» передбачає розкриття основних положень теми, досягнення культурології, як науки , аналіз з’ясування невирішених проблем, узагальнення досвіду роботи у цій галузі, податння рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях.

Навчальна мета цієї лекції передбачає формування у студентів:
• наукових (методологічних знань про високий теоретичний рівень інформації, посилання на законодавчі та нормативні акти, на нові досягнення культурології, як науки;
• зв’язок теорії з практикою, зосередження уваги студентів на питаннях, які вирішуються у світлі сучасних вимог;
• рекомендації до поглибленого самостійного вивчення тем, необхідних для практичної роботи;
• розуміння понять: культурологія, еволюція культури, трансформація культури, методи тощо;
• осмислення закономірностей (теорій, підходів тощо);
• умінь ведення дискусії (діалогу) з проблем становлення культурології, як науки;
• формування ціннісних уявлень про культуру загалом;
• особистісного ставлення до актуальних проблем сучасної культурологічної науки: виявлення внутрішнього потенціалу культури, як засобу самореалізації людини;
• особистісних поглядів стосовно розкриття наукових засад курсу;
• критичного ставлення до проблем становлення культурології, як молодої дисципліни.

Навчальна мета може включати декілька завдань як освітнього, так і виховного і розвивального напрямів, отже лекція є носієм таких функцій навчання:
- освітньої, яка полягає в тому, щоб оптимально сприяти здобуванню наукових знань, навичок і вмінь та на їхній основі формувати науковий світогляд;
- виховної, яка полягає в цілеспрямованому формуванні певної системи емоційно-ціннісного ставлення особистості до культури загалом;
- розвиваючої, яка полягає в розвитку пізнавальних процесів і станів, що проходять в культурі за усю її еволюцію;
- організуючої, суть цієї лекції пов'язана в єдину систему, зміст і організа-цію навчального процесу з урахуванням особливостей та інтелектуального рівня розвитку студентів, майстерностіподачі матеріалу, матеріального за-безпечення процесу навчання;
- мотиваційної, що стимулює інтереси й позитивні мотиви студентів-культурологів до навчання;
- гедоністичної, яка полягає в тому, щоб під час лекції студент одержував задоволення.

Тривалість лекції: 1 год. 30 хв.

П. Методи, прийоми, засоби:
Потрібно виокремити низку загально дидактичних вимог до проведеної лекції:
1. зміст лекції має відповідати робочій навчальній програмі, відображати найновіші досягнення науки, висвітлювати перспективи подальшого розвитку наукових пошуків.
2. у лекції мають реалізовуватися вимоги загально дидактичних принципів навчання: науковості, систематичності і послідовності, свідомості, актив-ності й самостійності, наочності, зв'язку змісту навчального матеріалу з професійною діяльністю, доступності, емоційності.
3. потрібно забезпечити логічно доцільну структуру лекції відповідно до змісту навчального матеріалу.
4. лекція має сприяти активізації мисленнєвої діяльності студентів задля їх інтелектуального розвитку.
5. у лекції доцільно виокремлювати певні компоненти змісту для само-стійного опрацювання студентами з належним методичним забезпечен-ням.

Методи, прийоми передачі та обміну словесною інформацією, якими доцільно застосовувати на на цій лекції:
• розповідь, про дану дисципліну, вивчення кола питань тощо;
• мозкова атака (брейнстормінг);
• дискусія, виникатиме на лекції, коли студентам справді буде цікаво. Предметом дискусії можуть бути і міжособисті стосунки самих учас-ників групи. В цьому випадку сітка групових взаємовідносин виступає як реальна навчальна модель з допомогою якої ті, що навчаються засвоюють особливості груподинамічних процесів на особистому досвіді, розширюючи свої можливості самовизначення і розуміння інших.
• метод групового обговорення культурологічних питань даної лекції сприятиме розумінню кожним учасником свого власного погляду, розвитку ініціативи, а також розвиває комунікативні якості і уміння користуватися своїм інтелектом. Навчає студентів аналізу реальних ситуацій, а також виробляє звичку відокремлювати важливе від другорядного, формувати проблеми; прищеплювати уміння слухати і взаємодіяти з іншими учасниками; моделювати особливо складні ситуації, коли самий здібний спеціаліст не в змозі охопити всі аспекти проблеми і саме колектив є основою прийняття більшості рішень; продемонструвати характерну для більшості проблем багатозначність можливих рішень;
• діалог – для мене це успішне проходження лекції: студенти опановують знання і ведуть розмову на рівних;
• кейс-метод (розповідь про подію, що сталась у житті студента, асоціація цієї події з культурним явищем);

Методи, прийоми переконування:
• мною було здійснена така апеляція до висловлювань відомих людей: Томи Аквінського, Л. Алберті, Гоббса та ін.;
• проведення доказів;
• висловлювання аргументів «за» і «проти»;
• апеляція до позитивних і негативних емоцій студентів;
• діагностичне питання.

Методи, прийоми розвитку мислительних дій:
• аналіз (студенти вчаться проаналізувати опанований матеріал);
• синтез;
• порівняння;
• розрізнення;
• аналогія;
• узагальнення;
• екстраполяція;
• міркування (просте, складне, вільне, доказове);
• дедукція;
• індукція.
Ш. Наочність: Таблиці, схеми, графіки, макети, приладдя, тощо.
Технічні засоби навчання: кодоскоп, діапроектор, комп’ютери тощо.

ІV. Основні питання лекції на тему: «Предмет і завдання культурології»:
1. Історичні та теоретичні передумови формування науки про культуру.
2. Предметне поле культурології. Структура культурологічного знання.
3. Принципи та методи культурології.
4. Актуальні проблеми сучасної культурології.

V. Рекомендована література:
Основна :
Сінькевич О. Основи культурології: навч. посібник. – К., 2009 ст. 5- 29
Додаткова:
1. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. — К., 2000.
2. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. — М., 2001.
3. Культурологія: Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Красно-кутського, Л. Спуленко. — К., 2004.
4. Культурологія / Під заг. ред. Н. Горбача. — Львів, 2005.
5. Матвєєва Л. Культурологія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005 ст.12-23

 
Наші Друзі: Новини Львова