Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: п'ятниця, 22 січня 2021 року
Тексти > Тематики > Різне

Шпори по семіотиці.

Переглядів: 30981
Додано: 03.11.2011 Додав: Юля Крижевич  текстів: 121
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Прикладні семіотичні дисципліни поділяються за кількома різними параметрами спочатку на дисципліни, присвячені інтеріорності семіотичним системам, і дисципліни, присвячені дослідженню екстеріорних семіотичних систем, як повинні підрозділятися Перший покаже час, поки що вони занадто слабо вивчені з семіотичної точки зору, можна припустити, що корисним буде поділ на геносеміотіку (або геноміальную семіотику), цітосеміотіку (або целлюлярной семіотику (семіотику клітини)), медиативную семіотику (семіотику міжклітинної комунікації), сенсорну семіотику і псіхосеміотіку, другі ж поділяються на ті класи, які практично були вже перераховані в попередньому параграфі: антропосеміотіку , зоосеміотіку, мікросеміотіку, фітосеміотіку і мікосеміотіку. Подальші підрозділи повинні проводитися у відповідних розділах великих прикладної семіотики.Знакові цінності, детерміновані синтаксною структурою, утворюють семантичний рівень знакової системи, елементами якого є семанти. Семанти розподіляються на ті, що мають денотати і смисли (денотанти) та на ті, що мають тільки смисли (аденотанти). Семантичну реальність культури утворено аденотантними семантами. Цю реальність подано як таку, що має просторово-часовий модус, причому простір та час такої реальності нелінійні, багатовекторні, полінеарні. Таким чином, дисертант приходить до у певній мірі узагальненого розуміння знакової реальності у відношенні як до тій, що дається у денотативній моделі, так і до лінійної, бінарної у своїй основі структурної синтагми.
14. знакова реальність – світ оточуючих нас знаків.
Мова - це знакова система. Вона є засобом спілкування і вираження мислення, а також специфічним способом зберігання … Ідеальне - образ об'єктивної реальності, тобто суб'єктивна реальність.
15. знак за Аристотелем
Виклав роздуми про знак у трактаті «Про тлумачення» говорить:
І. про звуки, як символи душевних станів, а написані слова – слів промовлених /поняття символ і знак не розрізнені/;«Імена мають значення»;
ІІ. знаки існують завдяки домовленості – відповідь про природу мови.:
- «Нічого в природі не є іменем, стає ним тільки тоді, коли стає символом»
- «Крики тварин мають значення, але не є іменами»
Згідно Арістотеля мова має:
- конвенційних характер (ефект домовленості, характерний для людських спільнот).
- Мова має знакову природу
16. за стоїками
Згадку про тлумачення знаків знаходимо у їхніх опонентів епікурейців (Секста Емпірика). Стоїки дали характеристику:
- означуване – річ, уявлення від думки. Уявлення про структуру, знаки, звук, предмет – тілесне (річ) – не тілесне (означуване) - сутність, може бути висказаним: істинне/неістинне.;
- означник – звук (Діон)
Предмет – поза нами.
17. за Августином Блаженним


У творі «Про діалектику», формулює поняття знаку /тріада/. Знак, те, що саме є органом чуттів і водночас представляє розуму ще щось крім себе, тобто ♯ (не дорівнює) самому собі.
«Про християнську науку» - розглядає причини, чому людина продукує знаки /необхідність виявляти назовні і передавати іншій людині те, хто знаки творить.
Класифікація знаків:
- за способом передачі повідомлення (слух, зір);
- за походженням і вживанням (природні та інвенційні /намірені/);
- за соціальним статусом: універсальні та інституційні;
- за природою символічного зв’язку (власні, і переносні /відсилає до іншого знаку/).
- За природою означуваного (означник /означуване)
18. за Джоном Локом
В есе «Про людське розуміння» - семіотика – це сфера вивчення засобів пізнання і повідомлення в контексті вивчення.
19. за Чарльзом Пірсом
Знак — це певний емпіричний матеріальний об'єкт, який сприймається на чуттєвому рівні і виступає у процесі спілкування і мислення людей представником якогось іншого об'єкта. Розрізняє знак і думка, знак і всесвіт, знак і людина. Знаковий принцип – будь-яку самовираження. Гіпотеза (класична): кожен знак зумовлений об’єктом.
Максими:
1. У нас не має здатності мислити без посередника (знаків);
2. Універсум заселений знаками, навіть складається зі знаків;
3. Слово або знак використовує людина.
4. Свідомість доступна через мову.
Знак представляє не тільки об'єкт (предмет, явище, процес, дію, подію), але й окремі властивості об'єктів і відношення між ними.
Дав 3 види (категорії) знаків - ікон, індекс, символ. (пит.23).
20. за Романом Якобсоном
Поділ знаків відносний, кожен знак може поєднювати риси усіх видів (проти визначення Пірса щодо ікон, індекс, символ) і для цього можна взяти будь-який феномен.
21. за Чарльзом Моррісом
Відношення знака до різних складників контексту (зв’язки знаків між собою, зв'язок контекстів)
22. різниця між символом і знаком
Знак - матеріальний, чуттєво-сприймальний предмет (подія, явище), що постає в якості представника (вказівки, обозначення)іншого предмету, події, дії, суб’єктивного утворення. Призначені для отримання, збереження, перетворення та трансляції певної інформації (повідомлення). Знак – інтерсуб’єктивний посередник, структур-медіатор в соціальних взаємодіях та комунікаціях.
Символ (з грец. Σύμβολον) - це знак, зображення якої-небудь речі або тварини для означення якості предмета; умовний знак будь-яких понять, ідей, явищ. А. Ф. Лосєв визначав символ як «субстанціальним тотожність ідеї і речі». Кожен символ включає в себе річ (образ), але не зводиться до нього, оскільки має на увазі присутність якогось сенсу, нероздільно злитого з образом, але йому не тотожного. Образ і сенс утворюють два елементи символу, немислимі один без одного. Тому символи існують як символи (а не як речі) тільки всередині інтерпретацій.
23. види знаків за пірсом. Американський вчений Чарльз Пірс вважав, що знак або копіює об'єкт (іконічний знак), або на нього вказує (індексальний знак), або його символізує, перебуваючи з ним в умовному зв'язку (знак-символ). Відповідно до цього ним була створена класифікація знаків за трьома групами:
● знаки-копії (іконічні) - копіюють означається: відбиток пальця, ксерокс, малюнок
● знаки-ознаки (знаки-індекси) - фіксують причинно-наслідковий залежність: наприклад, народні прикмети
● знаки-символи - багатозначна категорія, що розкривається через зіставлення предметного образу та глибинного сенсу, (умовні, конвенціональні знаки) — дія яких заснована на умовному, встановленому «за домовленістю» зв'язку між знаком та означуваним об'єктом (план вираження не має нічого спільного с планом змісту). Це більшість слів будь-якої мови (слово «стіл» не схоже на самий стіл, на відміну від зображення стола), жести тощо.
24. трикутник пірса

Пірсова «тріада» є семіотичним трикутником; можуть бути виявлені й інші семіотичні трикутники. Найбільш відомий семіотичний трикутник, який використовує інші, в порівнянні з пірсовскімі, терміни, складається із засобу (носія) знака, сенсу і референта.
Модель, що пропонується Пірсом, - трикутник, “майже еквівалентний” семантичному трикутнику Г. Фреге: його вершинами є сам знак (репрезентамен), об'єкт знака (те, що замінюється репрезентаменом), інтерпретант (знак, що народжується в думці того, кому адресований репрезентамен). Знаки Ч. С. Пірса завжди мають об'єкт і завжди однозначні. Знаки, що складають класифікацію знаків Ч.С. Пірса, передусім, її другу трихотомію, зводяться, зрештою, до ікон, подібних до своїх об'єктів і навіть як таких, що збігаються з ними в онтологічному відношенні. Затвердженню думки про концепцію Пірса як про денотативну багато в чому сприяла популяризація його ідей Ч.У. Моррісом, який задав теоретикомножинну парадигму в англомовній семіотиці першої половини ХХ ст. Таким чином, розвиток підходу, основи якого були закладені Г. Фреге і Ч.С. Пірсом, привів до затвердження об'ємного трактування знака і того, що знаком представляється. Окремі ідеї, що виходять за рамки денотативної моделі, сформульовані Пірсом, залишилися на довгий період не розвинутими. Денотативна модель знака виявляється неадекватною сучасному ідеалу раціональності, в межах якого такі явища як міф, мистецтво, культура характеризуються принципово інакше
25. означуване і означник
З точки зору Фердинанда де Соссюра, в знаку розрізняються дві сторони: означуване (сигніфікат, образ предмету, ідея, поняття, концепт, зміст, в традиційному вжитку — значення) та означаюче (сигніфікант, експонент, вираження).
26. погляд Хасірера на символ
20-ті рр. ХХ ст. «Все, що творить людина має символічну природу (homo symbolic) – істота, що символізує. Розглядає знаки за відмінністю засвоєння.
27. мова за Соссюром
Сосюр, Фердінан де. Курс загальної лінгвістики.
«Мова – це система знаків, які виражають поняття, а отже, її можна порівняти з письмом, з абеткою для глухонімих, з символічними об-рядами, з формами ввічливості, з військовими сигналами тощо. Вона лише найважливіша з-поміж усіх цих систем. Отож, можна уявити собі науку, що вивчає життя знаків у житті суспільства; ця наука становила б частину соціальної психології, а отже, і загальної психо-логії; назвімо її семіологією (від грецького semeion «знак»). Вона має відкрити нам чим саме є знаки та які закони керують ними
Через те, що мовний знак – психічне явище, для нього важливі не матеріальні відмінності, а функціональні властивості. На його думку, у слові важливий не звук як такий, а ті звукові відмінності, які дозволяють відрізняти це слово від інших, “бо тільки ці звукові відмінності значимі”. У зв’язку з цим Соссюр розуміє фонему як сукупність розрізнювальних ознак. На підтвердження того, що мова має посідати го¬ловне місце у вивченні мовної діяльності, можна, на¬решті, висунути і той аргумент, що здатність арти¬кулювати слова — байдуже, природна чи ні — здій¬снюється лише за допомогою знаряддя, створеного та наданого певною спільнотою. Отже, немає нічого химерного у твердженні, що саме мова забезпечує єдність мовної діяльності. Важливим для системного й знакового розуміння мови було наголошування Соссюром на значимості відмінностей у знаку й мові: «мова — це суспільна інституція, яка, проте, за рядом ознак відрізняється від інших інституцій — політичних, юридичних тощо. Аби зрозуміти специфічну природу мови, слід залучити ряд нових фактів».
28. розрізнення мови і мовлення за сосюром
Відокремлюючи мову від мовлення, ми тим самим відділяємо: !) суспільне від індивідуаль-ного; 2) істотне від другорядного.
Мова – це не діяльність мовця, це готовий продукт, пасивно засвоєний індивідом; мова ніколи не передбачає попередньої рефлексії, а свідомо в ній здійснюється лише класифікаційна діяльність. Мовлення, навпаки, являє собою індивідуальний акт волі і розуму де слід розрізняти: 1) комбінації, за допомогою яких суб'єкт, що говорить, користується мовним кодексом з метою вираження своєї особистої думки». Разом з тим, визначаючи відношення мовлення до мови, він бачив у ньому реалізацію мовної потенції, свого роду «виконання» мови; 2) психофізичний механізм, який дозволяє йому уявити ці комбінації. Мова й мовлення – це лише частини більш загального феномена, яким є мовленнєва діяльність. Мова й мовлення вони пов’язані між со-бою і можуть передбачувати одне: мова необхідна, щоб мовлення було зрозуміле й виконувало всі свої функції; мовлення, у свою чергу, необхідне для того щоб встановилася мова: історично факт мовлення завжди передує мові”. Разом з тим мова й мовлення різняться між собою. Мова, відмінна від мовлення, являє собою той предмет, який передбачає можливість його окремо-го вивчення. Ми не говоримо мертвими мовами, однак ми можемо добре засвоїти їхній мовний механізм.
Мова – це система знаків які виражають поняття, а отже, її можна порівняти з письмом, з абет-кою для глухонімих, з символічними обрядами, з формами ввічливості, з військовими сигналами то-що. Вона лише найважливіша поміж усіх цих систем. Мовлення – це процес використання коду у конкретній ситуації. Мова, відмінна від мовлення, являє собою той предмет, який передбачає можливість його окремого вивчення.
29. Поняття текста (по Р. Барту)
Це не естетичний продукт, а знакова діяльність це не структура, а структуроутворюючий процес це не пасивний об'єкт, а робота і гра це не сукупність замкнутих у собі знаків, наділена змістом, які можна відновити, а простір, де прокреслені лінії значеннєвих зрушень: рівнем тексту є не значення, але означає, наприклад, текст життя.
• Марно, на його думку, намагатися реально розмежувати текст і твір, бо “текст — це поле методологічних змагань”, він знаходить “притулок у мові, існує тільки в дискурсі”;
• “текст — це і є те, що перебуває на межі мовної унормованості”;
• “Текст пізнається, осягається через своє відношення до знака… Твір у цілому функціонує як знак… у Тексті означуване екстраполюється в безмежності майбутнього… Текст всуціль символічний: твір зрозумілий, усвідомлений, сприйнятий у всій повноті своєї символічної природи — це і є, власне, текст.”
• “Текстові притаманна багатозначність … у Тексті немає мирного співіснування сенсів, значень — Текст перетинає їх, рухається крізь них, відтак він не підкоряється навіть плюралістичному тлумаченню, у ньому відбувається вибух, розщеплення усіх сенсів”.
• “Автор вважається батьком і господарем свого твору… Стосовно ж Тексту, то у ньому відсутній запис про батька”.
• “…Текст вимагає, щоб ми зліквідували, або хоча б скоротили дистанцію між письмом і текстом, не намагалися екстраполювати усе сильнішу персону читача на твір, а об’єднували читача й письмо в єдину знакову діяльність.”
• Текст “безпосередньо пов’язаний із задоволенням: .. слово про Текст повинно бути тільки текстом, його пошуком, текстовою працею…
30. мовна діяльність за Соссюром
Мовна діяльність має дві сторони: індивідуальну та суспільну, причому зрозуміти їх окремо одна від одної неможливо.
Мовна діяльність передбачає водночас усталену систему і розвиток, щомиті вона одночасно є і сучасним явищем, і продуктом мину лого. На перший погляд, здається дуже просто роз різняти цю сучасну систему та її історію, тобто те, що є, і те, що було. Проте насправді ці дві речі так тісно пов'язані, що роз'єднати їх вельми важко.
Поняття про мовну діяльність
Мовна діяльність - це процес використання людиною мови для спілкування. Не всяка діяльність, що використовує мову, є мовна діяльність; так, за допомогою мови можна організовувати запам'ятовування або вирішувати складні розумові завдання. У цих випадках краще говорити про мову, що входить (як операція) в мыслительную, мнемическую і тому подібне діяльність. Та і в тих випадках, коли мова використовується для спілкування, мета цього спілкування часто безпосередньо підпорядкована якійсь інший, не мовній меті: спілкування входить в іншу діяльність на правах психологічної дії. Тут правильніше говорити не про мовну діяльність, а про мовні дії, що входять до складу складнішої цілісної діяльності, наприклад учбової або трудової. Таким чином, мова - засіб або знаряддя спілкування, а мовна діяльність (мовна дія) - сам процес спілкування.
Мовна діяльність і лежача в її основі система словесних знаків - мова - вивчається не лише психологією, але і іншими науками. Найважливішою з них є лінгвістика (мовознавство), що вивчає мову як абстрактну систему безвідносно до його функцій в мовній діяльності. Займаючись вивченням мови, психологія з'ясовує особливості використання мови в різних умовах, в різних проблемних ситуаціях, роль мови в програмуванні людської поведінки, дороги формування у дитяти процесу спілкування і т. п., що далеко виходить за межі завдань, що вирішуються лінгвістикою.
Мовна діяльність організована в принципі так само, як і інші види діяльності. У ній є фаза попереднього орієнтування, фаза планерування, фаза здійснення і фаза контролю. Мовна діяльність багато в чому схожа з мыслительной, лише характер завдання, що вирішується суб'єктом, тут інший - вона не пізнавальна, а комунікативна.
31. концепція знака за Соссюром.
Ф. де Соссюр виділив основні риси знака:
1) зв’язок між формою і змістом у знака має умовний характер;
2) форма знака вибудовується лінійно, тобто ми повинні вимовити слово за іншим словом або звук після іншого звука, але не одночасно. Цей лінійний характер мови, напевне, пов’язаний із суто біологічними обмеженнями, в яких функціонує наш звуковий апа-рат. Соссюр зазначає характерні ознаки мовного знака, серед яких основоположним буде саме мінливість знака (довільність знака), тоб-то умовність зв’язку означення означуваним. Проте, з іншого боку, цей знак є обов’язковим для мовного колективу, який ним користується, він соціально обумовлений. Довільність знака зовсім не виключає його мотивованості, оскільки більшість слів у загальній системі мови мотивована.
Принцип довільності знака породжує антиномію мінливість - немінливість знака. Немінливість мовних знаків характеризується тим, що люди вживають їх так, як встановлено традицією. У процесі історичного розвитку відношення між означенням й означуваним у знакові можуть змінюватись, тобто може змінитися звуковий склад слова, його значення або те й інше разом, що тісно пов’язано з прин-ципом безперервності мовного розвитку.
32 акустичний образ - звук в нашій свідомості. Коли ми вимовляємо слово про себе, не рухаючи губами і мовою, ми відтворюємо акустичний образ реального звуку. А письмо - це прочитання написаного, коли написані слова означають = позначений предмет, наприклад, троянда - слово, означає цю декоративну рослину. Акустичний образ - це звуковий ідеальний еквівалент звуку в нашій свідомості. Коли ми вимовляємо слово про себе, не рухаючи губами і мовою, ми відтворюємо акустичний образ реального звуку.
Обидві ці сторони знака мають психічну сутність, тобто ідеальні і існують тільки в нашій свідомості.
Акустичний образ по відношенню до поняття в деякій мірі матеріальний, так як він пов'язаний з реальним звуком.
Доказом на користь ідеальності знака є те, що ми можемо говорити самі з собою не рухаючи ні губами, ні мовою, вимовляти звуки про себе. Таким чином, знак - двостороння психічна сутність, що складається з означуваного і що означає.
Поняття - означає (фр. signifié)
Акустичний образ - означає (фр. signifiant).
Знакова теорія припускає 4 компоненти процесу позначення.
У наступне прикладі беруть участь наступні компоненти:
Саме реальне, матеріальне, справжнє дерево, яке ми хочемо позначити знаком;
Ідеальне (психічне) поняття як частина знака (позначається);
Ідеальний (психічний) акустичний образ як частина знака (позначає);
Матеріальне втілення ідеального знака: звуки вимовленого слова дерево, літери, які позначають слово дерево.
33. трикутник фреге
Німецький філософ та логік, один із засновників логічної семантики Готліб Фреге (1848—1925 рр.) представив співвідношення між денотатом, концептом та знаком у вигляді трикутника, який демонструє залежність знака як від об'єктивно існуючої реальності (денотат), так і від суб'єктивних уявлень про цю реальність (концепт). Розробив концепцію смислу і значення, згідно з якою предмет, який носить дане ім'я, — це предметне значення даного імені, а зміст імені — це його смисл, тобто за Фреге, смисл — це спосіб, ягоїм мовний знак (ім'я) позначає предмет. Фреге виділяє дві групи знаків: знаки, які володіють універсальним екстрасуб’єктивним смислом, який зводиться зрештою до предмета, який почуттєво сприймається, - з одного боку, знаки, які не замінюють будь-які реально існуючі значення-предмети і редуковані до інтрасуб’єктивних уявлень, зрозумілих тільки їх носіям. Світ культури утворений саме цими іншими знаками. Фреге лише виділив в особливу категорію знакові комплекси культури, визначивши їх специфіку як несходимих до предметного світу, який тільки і може складати семантику “правильних” знаків з точки зору німецького дослідника. Знаковий аналіз Г. Фреге відрізняють суворість і разом з цим схематичність і абстрактність. Зокрема, приймаються абстракції від багатозначності знака, від можливої непредметності значення знака, вважається також, що знак є способом існування зовнішніх об'єктів у мові. У результаті предметна сфера знакового аналізу істотно вужчає, її починають складати лише штучні мови логіки, які моделюють універсальні характеристики мислення. Культура опинилася за межами цієї сфери. Модель Фреге задано як впорядковану трійку елементів М1 = <знак, смисл, денотат>.
Предметне значення мовного виразу може бути істинним або хибним, а смисл мовного виразу, тобто його зміст, може бути зрозумілим або незрозумілим тією чи іншою людиною. Зрозуміти смисл мовного виразу означає його засвоєння. У процесі засвоєння мовних виразів потрібно спочатку правильно зрозуміти смисл мовних виразів (що саме виражає те або інше ім'я, термін, в певному контексті, яку інформацію вони містять у собі), а потім адекватно встановлювати їх предметне значення, тобто співвідносити з реально існуючими або з абстрактним об'єктами.
У сучасній логіко-лінгвістичній літературі співвідношення між іменем і його смислом та предметним значенням зображають за допомогою наглядної моделі (схеми), яка дістала назву \"семантичного трикутника\".

34. 2 елементи знаку З точки зору Фердинанда де Соссюра, в знаку розрізняються дві сторони: означуване (сигніфікат, образ предмету, ідея, поняття, концепт, зміст, в традиційному вжитку — значення) та означаюче (сигніфікант, експонент, вираження). Ф. де Сосюр підкреслив дві основні риси знака:
1) зв’язок між формою і змістом у знака має умовний характер;
2) форма знака вибудовується лінійно, тобто ми повинні вимовити слово за іншим словом або звук після іншого звука, але не одночасно. Цей лінійний характер мови, напевне, пов’язаний із суто біологічними обмеженнями, в яких функціонує наш звуковий апарат.
35. синхронія і діахронія
Існує властивість асиметрії сторін знака:
● Явище синхронії (від грец. synchronos — одночасний): одне й те ж означуване може співвідноситись з декількома означаючими (в мовних знакових системах це явище отримало назву синонімія), або одне й те ж означаюче може співвідноситись з декількома означуваними (омонімія).
● Явище діахронії (від грец. dia — через, крізь, та chronos — час): з плином часу може змінюватись або зовнішня форма знаку (наприклад, фонетичний вигляд слова), або значення знаку (наприклад, свастика)
36. денотат і сигніфікат, коннотат
Сигніфікат - додаткові умови обмеження, що дозволяють денотату викликати відповідну реакцію на знак.
 
Наші Друзі: Новини Львова