Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: п'ятниця, 30 жовтня 2020 року
Тексти > Тематики > Навчальна

Практичні роботи з педагогіки

Переглядів: 7082
Додано: 11.12.2011 Додав: Юля Крижевич  текстів: 121
Hi 0 Рекомендую 0 Відгуки 0
Практична робота № 2 із дисципліни педагогіки на тему: «Психодіагностичний тест. Типологія особистості на основі методики Федоришина Б.А. КОЗ (комунікативні організаторські здібності)»

Мною, був проведений тест за методика Федоришина Б.А. КОЗ у групі КМК – 41, щоб вияви їхні комунікативні організаторські здібності.
Комунікативні та організаторські здібності є основними в професіях типу «Людина-людина» (вчитель, тренер, лікар, менеджер). Ці здібності виявляють характер відносин між особами, без них неможливо згуртуватися в колектив, створити учбові, спортивні, виробничі та інші групи, залучати до себе людей, організовувати та керувати їх діяльністю.
Комунікативність як риса характеру розвивається на основі вміння спілкуватися, яка, затверджуючись в поведінці, є основою для формування таких якостей особи, як спрямованість на спілкування, прояв інтересу до людей, соціальна перцепція, рефлексія, емпатія.
Методика КОЗ призначена не тільки для діагностики особливостей особи, але й для вияву лідерів, організаторів, що можуть об’єднати колектив.
Методика КОЗ базується на принципі відображення особливостей своєї поведінки в різних ситуаціях, знайомих по власному досвіду.
Для вивчення комунікативних здібностей в тест включені 20 питань, що допомагають виявити особливості поведінки:
А)Чи виявляєте Ви бажання до спілкування, чи багато у Вас друзів?
Б) Вам подобається бути в колі друзів, чи перебувати в усамітненні?
В) Чи швидко Ви звикаєте до нових людей, нового колективу?
Г) Наскільки швидко Ви реагуєте на прохання друзів, знайомих?
Д) Чи любите Ви суспільну роботу, чи виступаєте на зборах?
Ж) Чи легко Вам даються виступи в аудиторії?
Вивчення організаторських здібностей також включає 20 питань, що допомагають виявити особові якості, як:
А) швидкість реакції в складних ситуаціях
Б) винахідливість, ініціативність, наполегливість, вимогливість.
В) нахили до організаторської діяльності
Г) самокритичність
Д) витримка
Ж) відношення до суспільної роботи, вміння спілкуватися.
Респондентам було запропоновано відповісти на всі питання цього тесту. Також запропоновано вільно висловлювати свою думку щодо кожного питання, та відповідати на них так:
Якщо відповідь респондента позитивна – ставити навпроти питання знак «+», якщо негативна – знак «-». Попереджено, що питання короткі, і не можуть мати всіх необхідних подробиць. Запропоновано уявити типові ситуації і не задумуватися над деталями. Можливо, що респонденту буде важко відповісти на якесь з питань. Як альтернатива, запропоновано дати ту відповідь, яку він вважає найбільш прийнятною.
Щодо тесту №4 відповіді на питання порівнюються з ключем. За кожне співпадіння начисляється 1 бал. Окремо сумуються результати комунікаційних та організаторських здібностей.
Комунікативні здібності
Відповідь «так» (+) на питання 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
Відповідь «ні» (–) на питання 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Організаторські здібності
Відповідь «так» (+) на питання 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
Відповідь «ні» (–) на питання 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Потім вираховуються оціночні коефіцієнти комунікативних (Кк) та організаторських нахилів (Ко) по кожному респонденту як відношення кількості отриманих балів по шкалі комунікативних нахилів (Кх) та оргінізаторських нахилів (Ох) до максимально можливого числа балів (20), по формулам:

Кк = Кх/20; Ко= Ох/20.

Для якісної оцінки результатів необхідно співставити отримані коефі-цієнти з коефіцієнтами шкали:

Кк Ко Шкала оцінок
0,10-0,45 0,20-0,55 1
0,45-0,55 0,56-0,65 2
0,56-0,65 0,66-0,70 3
0,66-0,75 0,71-0,80 4
0,75-1,00 0,81-1,00 5

Також відмічено, що були відсутні анкети з результатами 1 та 2 по організаторським здібностям, при перевазі з коефіцієнтом 3.
За результатами тестувань респонденти мають значно більше комуні-кативних, аніж організаторських здібностей. Але деякі респонденти отримали високі коефіцієнти по організаторський здібностям. Ці респонденти займаються, окрім роботи, суспільною діяльністю.
Відмічено, що деякі респонденти мають як високі організаторські, так і високі комунікативні нахили. Таких респондентів виявилося 4%. За результатами інших тестів(тест №2) ці респонденти також мали високі інтелектуальні нахили.
Список використаної літератури
1. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: учебное пособие – М.: Новосибирск: Инфра-М, 2000. – 387 с.
2. Петюх В.М. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / КНЕУ, – К., 2000. – 122 с.
3. Соціальна робота з дітьми та молоддю: проблеми, пошуки, перспективи // За заг. редакцією Пінчук І.М., Толстоухової С.В. – К.: УДЦССМ, 2000 р. Випуск 1. – 276 с.

Гуркало Надії
КМК – 41

Практична робота №3 Ділова гра “Я – вчитель”.

Завдання:

1. Представити свій варіант “комунікативної атаки” – моменту початку спілкування з незнайомою учнівською аудиторією.
2. Змоделювати педагогічно допустимі рівнів спілкування (ділового та ігрового), аналіз причин успіхів та невдач.

Комунікативна атака - вона передбачає завоювання ініціативи у спілкуванні й цілісну комунікативну пе¬ревагу, що забезпечують у подальшому управління спілкуванням з аудиторією. У більш широкому визначенні, комунікативна атака - завоювання ініціативи, встановлення емоційного і ділового контакту. Педагогові важливо володіти технікою швидкого входження у взаємодію, прийомами динамічного впливу.
Початковий етап спілкування педагога з аудиторією не завжди потребує проведення \"комунікативної атаки\".
\"Комунікативна атака\" може досліджуватись як комунікативне вміння педагога, яке, в свою чергу, виступає мето¬дом установлення професійно-педагогічного контакту в спілкуванні.
Ділова гра - метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації. Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила і тощо. Ділова гра застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них навиків прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей.
У процесі спостереження та аналізу пари, що проводиться у формі ділової гри, слід зосередити увагу на таких параметрах:
• доцільність вибору теми для проведення пари-ділової гри;
• правильність постановки та реалізації цілей і завдань ділової гри;
• реалізація змісту та оптимального обсягу навчального матеріалу з теми гри;
• правильність розподілу ролей та функціональних обов'язків їх виконавців;
• якість підготовки «пасивних» учасників гри (психологічний настрій на специфічний вид навчальної діяльності, підготовка змісту гри, озброєння критеріями та способами оцінки рольової діяльності «активних» учасників гри, етика спілкування у процесі навчальної гри);
• оцінка імітаційної діяльності з виконання ролей учасниками гри; оцінка ефективності уроку-ділової гри, тобто співставлення її результатів з поставленими цілями та завданнями.
Параметри кожного з описаних видівпари -ділової гри можуть бути використані при розробці технологічної картки їх спостереження, аналізу й оцінки ефективності.
Отже, гра:
Цілі заходу:

Сприяти формуванню правової культури студентів; їх соціального досвіду.
Допомогти своїм студентам визначити розуміння терміна «громадянин».
Сприяти формуванню патріотичної свідомості учнів.
Сприяти розвитку у дітей комунікативних умінь і навичок.
Навчати їх навичкам групової роботи.
Хід гри
Група ділиться на 2 команди. Між цими командами і проходить гра. Перемагає та з 2-х команд, яка набере більше балів в різних конкурсах.
Два провідних читають вірші:
Гляньте, яка Україна чарівна,
Гарна, немов би казкова царівна!

Гори, гаї, голубі небеса –
Глибинна, бентежна, велична краса!

Тепер надається слово керівнику групи.
- Наша країна -Україна. У неї велика історія і героїчне минуле. Україна…
Прекрасний мальовничий край на нашій величезній планеті… Невеличкий куточок землі, на якій живемо ми, українці.
Жителям нашої країни властива відносна правова безграмотність. Чому так сталося, і коли наше суспільство зміниться, щоб у ньому було зручно жити всім?
Сьогодні ми з вами проводимо ділову гру «Я - ГРОМАДЯНИН України». У цій діловій грі буде багато різноманітних конкурсів. За правильно виконані завдання ви будете отримувати бали.
А оцінювати вас сьогодні буде компетентне журі у складі:
1. Крижевич Юлія
2. Всеволод Плаксін
3. Камінська Христина
4. Гарасимів Борис

КОНКУРС «СИМВОЛИ ПЕРЕМОГ»
Прапор України. Всі ви знаєте про те, що прапор України має 2 кольори: голубий і жовтий
Мені б дуже хотілося б дізнатися від вас, що позначають кольори прапора України? Що ви знаєте про наш державний прапор?
Час на виконання завдання - 5 хвилина.
За правильну відповідь - 3 бал.
Гімн України.
Командам видаються смужки паперу, на яких надруковані по одному рядку слова 3-х куплетів гімну нашої країни. Учасникам необхідно скласти ці рядки так, щоб вийшов в однієї команди I куплет і приспів гімну, а у іншої команди - II куплет і приспів гімну.
Час на виконання - 2 хвилини.
За правильну відповідь - 3 бали.

Після чого учасники обох команд виконують урочисто Гімн України.
Можна заробити ще додатковий бал, якщо хтось з учасників команд відповість на питання: Хто є автором музики гімну нашої Батьківщини? В якому році був затверджений цей гімн?
Герб України.
У кожної країни крім державного прапора, гімну є ще й державний герб.
Студентам групи КМК – 41 будуть запропоновані кілька гербів. Ви уважно їх розгляньте і спробуєте визначити:
Що зображено на гербі? Чий це герб? Що він зображає?
Час дається - 2 хвилина.
За правильну відповідь - 3 бали.
Кримінальне покарання:
Цей конкурс буде особливо цікавим. Якщо людина робить якесь правопорушення, то обов'язково за цим послідує покарання. Ви знаєте, що існують різні кодекси: трудове, сімейне, адміністративний, кримінально-процесуальний.Учасникам команд необхідно вибрати покарання, які передбачені Кримінальним кодексом:
 
Наші Друзі: Новини Львова