Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: понеділок, 30 листопада 2020 року
Тексти > Тематики > Історична

Козацька еліта Гетьманщини

Переглядів: 177069
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
Василь Шейменко весь період був сотником уШептаках. У Бак
лані сотниками були Андрій Гудович, Леонтій Галецький, Антип
Соколовський, шляхтич [1162, 51] Петро Єсикорський. У Почепі
сотникували Лука Рославець і Іван Губчиць [350, 1], уМглині — Фе
дір Тарасевич, Опанас Єсимонтовський, Максим Борозна, уПогарі —
Семен Соболевський, Захар Іскра [1147, 300], Семен Галецький.
За чернігівського полковника Павла Полуботка наказними пол
ковниками були Микола Грембецький і Василь Томара. Микола
Грембецький, а потім брат гетьмана Василь Скоропадський очолю
вали полкову обозну службу. Полковими суддями були Іван Тризна
і Василь Томара, писарями — Петро Булавка і Семен Наумович,
284
В.В. Кривошея осавулами Степан Бутович, Михайло Красовський, хорунжими —
Марко Чечель і Панко Пешковський.
Полкову сотню очолював Тиміш Булавка, Любецьку — Іван Са
вич, Киселівську — Василь Стаховський, Роман Андрусенко, Дмит
ро Шарий, Павло Омельянович, Волинську — Петро Демиденко,
Карпо Леневич (шляхтич гербу «Ліневські» [1162, 95]), Березнянсь
ку — Василь Скоропадський та Михайло Іванович, Городницьку —
Василь Стахович і шляхтич гербу «Помян» [1162, 51] Яків Ждано
вич, Роїську — Петро Шихуцький, Яків Бакуринський, Вибельсь
ку — Василь Томара, Іван Михайловський, Білоусівську — Клим
ДонецьСтефанович, Седнівську — Петро Войцехович, Менську —
Гнат Сахновський, Понорницьку — Ничипір (Савицький) Савич,
Синявську — Тихін Устинов, Яким Свидерський, Василь Свириден
ко, Столенську — Осип Селецький, Слабинську — Михайло Гунне
вич, Сосницьку — Василь Дорошенко, Семен Омельяненко, Остап
Башкирець, Василь КаневськийОболонський, Павло Сангурський.
Прилуцькими полковниками були Іван Ніс і Гнат Галаган [182,
1], наказними — Тиміш Леонтійович, Федір Маркович, Михайло
Огранович. Полковими обозними були Семен Ракович і Михайло
Огранович, суддями — Михайло Огранович, Андрій Себастьянович,
Іван Маркович [183, 1], писарями — Семен Левченко, Андрій Се
бастьянович, Федір Галенковський, осавулами — Василь Галенко,
Семен Левченко, Михайло Мовчан, Григорій Панкевич, хорунжи
ми — Петро Носенко, Іван НосенкоБілецький, прапорщиком —
Іван Семенович.
Полкову сотню очолювали Іван та Федір Марковичі [1123, 52],
проте гетьман Скоропадський підтвердив с. Дідівці за вдовою ко
лишнього сотника полкового Івана Маценка Євфимією.
Варвинську сотню очолювали Петро Патока і Михайло Тар
новський, Журавську — Дем’ян Якубович і Михайло Ягельниць
кий, Іваницьку — Василь Вараниченко, Григорій (Григораш) Во
лошин, Іван Стороженко, Ічнянську — Григорій Стороженко,
Красноколядинську — Леонтій Лащинський [609, 17] (шляхтич
гербу «Ляриса» [1162, 93]) і Марко Ангеліовський.
Полковниками київськими були Федір КоровкаВольський
[652, 1] і Антiн Танський. Наказним суддею полковим був Iлля Жи
ла, полковим писарем — Василь Солонина, полковими осавула
ми — Iлля Жила, Федiр Ханенко, Василь Харсек, Микола Савенко,
полковими хорунжими — Iлля Жила, Iван Сулима, Несмiян, Ми
хайло Шум, Юрко, Іван Кукуран.
285
Козацька еліта ГетьманщиниКозелецьку сотню очолювали Микола Голод, Яків Підвисоць
кий, Остерську — Сергiй Солонина, Київську — Трохим Климович,
Семен Ставронський, Кирило Павловський, Носівську — Трохим
Билина і Iван Прутянул, Бобровицьку — Михайло Хенцинський
і Костянтин Васильович, Кобизьку — Кузьма Грошко і Олексiй
Мандрика, Моровську — Степан Кохан.
За полковника полтавського Івана Черняка наказними полков
никами були Роман Михайлович, Петро Кованька, Клим Нащинсь
кий, Павло Жданович, Яків Черняк, Яків Лизогуб [1122, 102],
Григорій Буцький. Полковим обозним був Клим Нащинський, пол
ковими суддями — Петро Кованько, Василь Зеленецький, Григорій
Буцький, полковими писарями — Лозинський, Іван Залеський, Ва
силь Тимішович, Левко Якович, Павло Трощинський, Григорій Бу
гаєвський [15, 11], осавулами полковими — Клим Нащинський,
Василь Сухий, Лаврін Микитович, Григорій Буцький, Федір Си
белевич, Ткач, Гречаний, Сава Тарануха, полковими хорунжими —
Дмитро Самарський, Михайло Руденко, Яків Фесенко.
Полкові сотні очолювали Богдан Зеленський, Захар Стариць
кий, Яків Черняк, Дмитро Самарський, Великобудищанську —
Петро Кованька, Дмитро Калачинський, Максим Левченко, Федір
Семенович, Йосип Сулима, Дмитро Васильович Калачинський,
Решетилівську — Григорій, Ярема Бужинський [691, 5], Іван Га
євський, Старосанжарську — Михайло Карпенко, Іван Сагайдак,
Іван Тарновський, Санжарську — Яків Млещенко, Матвій Буць
кий, Яків Кущ, Павло Михайлович Жданович, Білицьку — Василь
Юхименко, Федір Швидкий, Кобеляцьку — Ярош Іванович, Хи
лецький, Сава Тарануха, Сокологорську — Федір Тимішович (Тим
ченко), Гординський, Царичанську — Данило Жадан, Федір Ба
банський, Кишенську — Григорій Потоцький, Маяцьку —
Василь Лонина, Влас Прийма, Орлянську — Петро Медзяновський,
Йосип Дяченко [18, 1], Нехворощанську — Стецько, Трохим Са
муйлович, Гордій Савич, Китайгородську — Григорій Іваненко,
Стефан Васильович, Келебердинську — Мирон Кованько, Павло
Тройницький, Іван Чорнолишенко (Лещенко, Лишенко, Лихо), Пе
револочанську — Семен Безкровний, Дмитро, Павло Вакуленко.
1715 р. Іван Чарниш здав полковництво гадяцьке Михайлу Ми
лорадовичу [1187, 4]. У 1711 р. «во время прутской акции с турка
ми явился у нас в Сканзебер Герцоговины и Чорной горы полковник
Михайло Милорадович». Турки захопили в полон у столичному міс
ті долмацькому Задрі його брата, а у Костельнові — дядька і брата.
286
В.В. Кривошея Як на зразок щодо отримання уряду посилалися інші чужоземці
(наприклад, Славуй Требинський [686, 10]). За Чарниша наказним
полковником був Аврам Моцарський.
Полковий обоз очолювали Аврам Моцарський, Стефан Негре
бецький, Максим Борохович, полковими суддями були Василь Ки
рилович, Леонтій Лесевицький, Григорій Граб’янка [1141, 259],
полковим писарем — Олександр Ситенський. Полковими осавула
ми були Герасим Криса (який у 1701–1703 рр. був кошовим отама
ном), Григорій Граб’янка, Мартин Штишевський. Полковими
хорунжими були Андрій Донченко, Ілля Милорадович, Іван Семе
нович, а прапорщиками — Григорій Граб’янка [1141, 259] і Гри
горій Цюпка.
Сотниками полкових сотень були Іван Пирятинський і Василь
Велецький, Котельвської — Роман Гнєдич, Лютенської — Лук’ян
Засядько, Куземинської — Павло Юрковський, Веприцької —
Федір Масюк та його син Леонтій, Ковалівської — Опанас Кицеш
(Волошин) [180, 1], Дем’ян Перехрест (Крамар), Карпо Латицький,
Зіньківської — Данило Неділька, Грунської — Федір Рибалка,
Василь Лаврінович, Нестор Александрович, Комишенської — Да
нило Неділько, Опішнянської — Роман Корицький, Яків Магденко.
У Миргородському полку за Апостола наказними полковниками
були Омелько Мосценко і Матвій Остроградський. Василь Родзян
ка і його син Степан очолювали полковий обоз. Полковими писаря
ми були якийсь Іван, Петро Лескевич, Самійло Малинка. Полкови
ми осавулами були Клим Петрашевич, Харитон Пшенковський,
Мойсей Зарудний, Яків Апостол, Врублевський, Данило Дани
левський, Омелян Максимович, Семен Галаган [1137, 318]. Полко
 
Наші Друзі: Новини Львова