Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: середа, 20 січня 2021 року
Тексти > Тематики > Історична

Козацька еліта Гетьманщини

Переглядів: 180145
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
Козацька еліта Гетьманщини1478. Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Ки
ївська старовина. — 1993. — № 3. — С. 77–85.
1479. Яковенко Н. Латинське шкільництво і «шкільний гу
манізм» в Україні кінця ХVІ — середини ХVІІ ст. // Київська
старовина. — 1997. — № 1–2. — С. 11–27.
1480. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів
до кінця XVIII ст.: (Навчальний посібник для учнів гуманітарних
гімназій, ліцеїв, студентів історичних факультетів вузів, вчите
лів.) — К.: Генеза, 1997. — 312 с.
1481. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середи
ни XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). — К.: Наукова дум
ка, 1993. — 416 с.: іл.
1482. Яковенко Н. Шляхта в козацькій революції середини
ХVІІ ст. (полемічні зауваги до схеми В’ячеслава Липинського) //
Козацькі війни ХVІІ століття в історичній свідомості польського
та українського народів. Матеріали другої польськоукраїнської
наукової зустрічі (Львів, 12–13 жовтня 1995 р.). — Львів
Люблін, 1996.
1483. Яковенко Н.М. Між Правдою та Славою (не зовсім юві
лейні роздуми до ювілею Богдана Хмельницького) // Сучасність. —
1995. — № 12. — С. 68–75.
1484. Яковенко Н.М. Склад шляхтиземлевласників Київсь
кого воєводства напередодні визвольної війни українського наро
ду // Феодалізм на Україні. Збірник наукових праць. — К., 1990.
1485. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50х років
ХVII століття. Причини і початок руїни. — К.: Основи, 1998. — 447 с.
1486. Яковлева Т. Іван БогунФедорович // Київська старо
вина. — 1992. — № 5. — С. 43–53.
1487. Яковлева Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської
ради — 2 до Андрусівської угоди (1659–1667 рр.). — К.: «Осно
ви», 2003. — 643 с.
1488. Яковлева Т. Украинская шляхта и государственная
идея в годы освободительной войны // Національновизвольна
війна українського народу середини XVII століття: політика, іде
ологія, військове мистецтво. — К.: «Генеза» 1998. — С. 131–141.
1489. Яковлева Т.Г. Іван Богун: проблеми біографії // Укра
їнський історичний журнал. — 2000. — № 2. — С. 147–157; № 4. —
С. 144–152.
1490. Ярова Г.І. До родоводу козацькостаршинського роду
Кліш // Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Си
450
В.В. Кривошея нодики як джерело до козацькостаршинської генеалогії. — К.,
1998. — С. 81.
1491. Andrusiak M. Z jstatnich lat P. Tetery // Kwartalnik His
toryczny. — 1937. — zeszyt III. — S. 558–561.
1492. Czolowski A. Udostojenie herbu (Abdank) Jana Wygowsko
go, hetmana wojsk saporoskih z r. 1659 // Miesiecznik Heraldy
czny. — 1909. — № 12.
1493. Dabrowski J. Pochodzenie spoleczne i drogi kariery
wyzszej starszyzny kozackiej w latach 1648–1657 // Zeszyty naukowe
uniwersytetu Jagiellonskiego. — 1993. — MХLIХ. — Prace histo
ryczne. — Z. 101.
1494. Gajecky G. The Administration of the Cossack state: the
Pryluka regiment // Збірник на пошану професора, доктора Олек
сандра Оглоблина. — Нью Йорк, 1977. — С. 173–209.
1495. Gajecky G. The Cossack Administration of the Hetmana
te. — V. 2. — Cambridge, 1978.
1496. Gajecky G. The Cossak Administration of the Hetmanate. —
V. 1. — Cambridg, 1978.
1497. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. — Lipsk, 1845. —
T. Х.
1498. Korzon T. Dola i niedola Jana Sobieskiego. 1629–1674.,
wyd. 2. — Krakow: Akademija umiejetnosci, 1898. — T. 1.
1499. Urzednicy wojewodztw kijowskiego i czernihowskiego
ХV–ХVIII wieku. Cpisy. Oppacowali E.Janas i W.Klaczewski. —
Kornik, 2002.
1500. Wojcik Z. Nieznane dokumenty do biografii Pawla Te
tery, Jerzego Chmilnichiego i Jozefa Tukalskogo // Przeglad His
toryczny. — Warzawa, 1961. — T. LII. — Zesz. 2. — S. 524–525.
451
Козацька еліта ГетьманщиниНАУКОВЕ ВИДАННЯ
Володимир Володимирович КРИВОШЕЯ
КОЗАЦЬКА ЕЛІТА
ГЕТЬМАНЩИНИ
Формат 60x84 1/16. Папір офсетний.
Гарнітура SchoolBookC. Друк офсетний.
Умовн. друк. арк. 26,27. Обл.вид. арк. 24,61.
Підписано до друку 18.11.2008. Зам. №
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України
01011, Київ11, вул. Кутузова, 8; тел.: 2857311
Друк ТОВ «Видавництво Дельта»
04071, м. Київ, вул. Прирічна, 37, к. 145
Свідоцтво про реєстрацію № 2044 від 23.12.2004
тел./факс: (044) 4634947
email: delta_vidav@ukr.net


 
Наші Друзі: Новини Львова