Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 24 листопада 2020 року
Тексти > Тематики > Історична

Козацька еліта Гетьманщини

Переглядів: 176798
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
1438. Цибульський В. Волинь в перші роки Визвольної війни
українського народу середини ХVII століття // Україна: ретро
спектива і перспектива. Зб. наук. праць. — К., 1999. — С. 24.
1439. Чепа А. Записка о малороссийских чинах // Киевская
старина. — 1897. — № 4, 5, приложение.
1440. Чухліб Т. Козацький устрій Правобережної України
(остання чверть ХVII ст.). — К.: Інститут історії України НАН
України, 1996. — 90 с.
1441. Чухліб Т. Володар Правобережної України: Семен
Палій // Бористен. — 1996. — № 11.
1442. Чухліб Т. Гетьман Правобережної України Андрій Моги
ла (1684–1689) // Середньовічна Україна. — К., 1994. — Вип. 1.
1443. Чухліб Т. Євстафій Гоголь // Полководці Війська Запо
розького. Історичні портрети. — К., 1998. — Кн. 1. — С. 63–80.
1444. Чухліб Т. Михайло Ханенко // Володарі гетьманської
булави. — К.: Варта, 1995.
1445. Чухліб Т. Соратники Богдана Хмельницького: військо
вополітична діяльність Євстафія Гоголя (1648–1679 рр.) // Доба
Богдана Хмельницького (До 400річчя від дня народження вели
кого гетьмана). Зб. наук. праць. — К., 1995. — С. 142–160.
1446. Чухліб Т.В. Є.Гоголь — полковник Війська Запорозь
кого та наказний гетьман Правобережної України // Українсь
кий історичний журнал. — 1997. — № 1. — С. 94–103.
1447. Чухліб Т.В. Українськопольська військова взаємодія під
час гетьманування С. Куницького (1683–1684 рр.) // Українсь
кий історичний журнал. — 2000. — № 5.
1448. Шамрай С. До iсторiї Київської сотнi Київського полку //
Iсторикогеографiчний збiрник. — К., 1928. — Вип. 2. — С. 134–146.
1449. Шамрай С. До історії Баришполя у XVIII ст. // Історич
ногеографічний збірник. — Т. 1. — К., 1927. — С. 93–120.
1450. Шамрай С. До історії залюдення Степової України
в ХVII ст. (Крилівщина і Лизаветчина) // Записки історикофіло
логічного відділу ВУАН. — 1929. — Кн. ХХІV. — С. 207–290.
1451. Шамрай С. Київська сотня на Гетьманщині в ХVII–
ХVIII вв. (історикогеографічна і економічна характеристика) //
Київський збірник історії й археології, побуту й мистецтва. —
К.: ВУАН, 1931. — Т. 1. — С. 159–283.
447
Козацька еліта Гетьманщини1452. Шамрай С. Місто Бориспіль в ХVIII ст. // Записки істо
рикофілологічного відділу ВУАН. — К., 1928. — Кн. ХХVІ. —
С. 35–85.
1453. Шамрай С. Місто Кобища в ХVIII ст. // Записки істори
кофілологічного відділу ВУАН. — К., 1928. — Кн. ХХVІ. —
С. 229–313.
1454. Шафранов П. Заметка о Павле Тетере // Киевская ста
рина. — 1890. — № 7. — С. 128–129.
1455. Швидько Г.К. Еволюція українського козацтва гетьман
щини в другій половині ХVII–ХVIII ст. // Проблеми історіографії
та джерелознавства історії запорізького козацтва: Зб.статей. —
Запоріжжя, 1993. — С. 14–17.
1456. Швидько А.К. Социальноекономическое развитие го
родов Украины в XVI–XVIII вв.: Учебное пособие. — Днепропет
ровск, 1979. — 99 с.
1457. Швидько Г. Фамільні архіви Гетьманщини: археогра
фічний аналіз публікацій // Український археографічний щоріч
ник. Нова серія. Вип. 7. — К.НьюЙорк: Видавництво М.П.Коць,
2002. — С. 13–22.
1458. Швидько Г.К. Діловодчі акти козацьких органів влади
як джерело до історії міст Гетьманщини другої половини
ХVII–ХVIII ст. // Дніпропетровський історикоархеографічний
збірник. — Дніпропетровськ: «Генеза», 2001. — С. 317–329.
1459. Швидько Г.К. У лиху годину (Про Ю.Хмельницького —
молодшого сина Б.Хмельницького) // Козацтво. — 1996. — № 1. —
С. 10–15.
1460. Швыдько А.К. Источники по истории городских посе
лений Левобережной Украины в аотечественных архивохрани
лищах (вторая половина ХVІІ — середина ХVІІІ в.). — Днепро
петровск, 1986. — 84 с.
1461. Шевченко Ф.П. Про народ і класистани на Україні під
час визвольної війни 1648–1654 рр. // Середні віки на Україні. —
К., 1973. — Т. 2. — С. 44–55.
1462. Шевченко Ф.П. Політичні та економічні звязки Ук
раїни з Росією в середині ХVІІ ст. — К.: Видавництво АН УРСР,
1959. — 500 с.
1463. Шевченко Ф.П. Формування та склад козацьких полків
на Східному Поділлі під час визвольної війни 1648–1654 рр. //
Тези ІІІ Вінницької обласної історикокраєзнавчої конференції.
4 вересня 1985 р. — Вінниця, 1985. — С. 63.
448
В.В. Кривошея 1464. Шевченко Ф.П., Смолий В.А. Восстание под предводи
тельством Пушкаря и Барабаша // Вопросы истории. 1981. —
№ 2. — С. 180–183.
1465. Шутой В. Народна війна на Україні проти шведських за
гарбників у 1708–1709 рр. — К.: Держполітвидав УРСР, 1951. —
238 с.
1466. Щербак В. Козацька верхівка другої половини ХVI — се
редини ХVII ст. // Київська старовина. — 1997. — № 5. — С. 3–11.
1467. Щербак В. Українське козацтво: формування соціаль
ного стану. Друга половина ХV — середина ХVІІ ст. — К.: «КМ
ACADEMIA», 2000. — 295 с.
1468. Щербак В.О. Джерела формуванняукраїнського козацтва //
Український історичний журнал. — 1994. — № 2–3. — С. 75–83.
1469. Щербак В.О. Іван Сулима // Володарі гетьманської бу
лави. — К.: Варта, 1995. — С. 141–151.
1470. Щербак В.О. Козацький реєстр 1638 р. як історичне
джерело // Наукові записки / Національний університет «Києво
Могилянської академії». — Т. 20. Історичні науки. — Ч. 2. — К.,
2002. — С. 15–19.
1471. Щербак В.О. Основні етапи формування козацького
стану в Україні (кінець XV середина XVIІ ст.) // Запорозьке ко
зацтво в українській історії та національній свідомості. Матли
міжн. наук. конф. — КиївЗапоріжжя, 1997. — С. 148–154.
1472. Щербак В.О. Тарас Федорович // Володарі гетьмансь
кої булави. — К.: Варта, 1995. — С. 153–163.
1473. Щербак В.О. Формування козацького стану в Українi
(друга половина ХV — середина ХVII ст.). — К., Інститут історії
України НАН України, 1997. — 180 с.
1474. Щербак В.О. Чисельність українського козацтва напе
редодні Хмельниччини // Запорозьке козацтво в пам’ятках
історії та культури. Матеріали міжнародної наукової конфе
ренції. — Запоріжжя, 1997. — С. 161–164.
1475. Щербак В.О. Яків Острянин // Український історичний
журнал. — 1997. — № 6. — С. 71–77.
1476. Эйнгорн В. Очерки из истории Малороссии в ХVІІ в. І.
Сношения малороссийского духовенства с московским правительс
твом. — М., 1899. — / 2 / ХІV, 3–1104 с.
1477. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. —
Львів: Світ, 1990–1992. — T. I. — 319 c., T. II. — 392 c., T. III. —
452 с.
449
Козацька еліта Гетьманщини1478. Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Ки
 
Наші Друзі: Новини Львова