Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 20 жовтня 2020 року
Тексти > Тематики > Історична

Козацька еліта Гетьманщини

Переглядів: 174730
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
43. Справа 8089. Виправдання ніжинського полковника Іва
на Хрущова і старшини. 1741 р. — 11 арк.
44. Справа 8199. Розслідування справи ніжинського полков
ника Івана Хрущова. 1741 р. — 143 арк.
45. Справа 8213. Відомості про присягу імператриці козаків та
духовенства Київського полку. 1741–1742 рр. — 104 арк.
46. Справа 8230. Відомості про присягу імператриці козаків
та духовенства Лубенського полку. 1741 рр. — 392 арк.
47. Справа 8232. Відомості про присягу імператриці козаків
та духовенства Ніжинського полку. 1741 рр. — 61 арк.
48. Справа 8233. Відомості про присягу імператриці козаків
та духовенства Ніжинського полку. 1741 рр. — 68 арк.
49. Справа 8236. Відомості про присягу імператриці козаків та
духовенства Переяславського полку. 1741–1742 рр. — 471 арк.
50. Справа 8389. Відомості про присягу імператриці козаків
та духовенства Миргородського полку. 1741–1742 рр. — 149 арк.
51. Справа 8333. Реєстр генеральної та полкової старшини
Лівобережної України. Листопад 1742 р. — 38 арк.
52. Справа 8548. Свідчення полтавського полкового судді Гри
горія Сахновського про свою службу. 5 січня 1743 р. — 3 арк.
53. Справа 8544. Матеріали про призначення генеральної та
полкової старшини в полках Лівобережної і Слобідської Украї
ни. 10 травня 1740 — 27 липня 1744 рр. — 133 арк.
54. Справа 9041. Про стан Генеральної військової, полкової
та сотенної артилерії. 1747–1750 рр. — 343 арк.
55. Справа 9262. Універсал про призначення значкового то
вариша Івана Кущинського на посаду царичанського сотника.
1748 р. — 6 арк.
56. Справа 9403. Справа про призначення Сенатом вакансово
го сотника Івана Черняка сотником І полкової сотні. 1748 р. —
25 арк.
356
В.В. Кривошея 57. Справа 10126. Справа про човнові млини Переславського
полку. Листопад 1750 р. — 5 арк.
58. Справа 10592. Справа про поділ спадку полкового обозно
го Івана Левенця. 20 жовтня 1749 р. — 19 арк.
59. Справа 12566. Справа про призначення полковником Га
дяцького полку армійського полковника Василя Розумовського.
23 грудня 1745–1755 рр. — 11 арк.
60. Справа 13872. Справа про передачу на затвердження геть
ману Розумовському двох кандидатур на заміщення посади ново
санжарського сотника — військових канцеляристів Андрія Маг
денка та Івана Боярського. 1756–1757 рр. — 6 арк.
61. Справа 14039. Відомості про освіту полкової сотенної стар
шини. 1757 р. — 189 арк.
62. Справа 14447. Справа про надання запорожцю Стефану Ло
євському чину сотенного отамана Новосанжарської сотні. 1757 р. —
7 арк.
63. Справа 14451. Справа про надання отаману надвірної ком
панійської корогви Федору Чорнопольському чину сотенного ота
мана Переволочанської сотні. 1757 р. — 15 арк.
64. Справа 14458. Справа про надання сотнику Нехворощансь
кої сотні Каленику Прокопієву за довгорічну службу чотирьох риб
них озер з грунтами. 1757 р. — 14 арк.
65. Справа 15378. Справа про видачу абшита відставленому
в 1745 р. від служби полковому хорунжому Юхиму Вовковняку.
1758 р. — 12 арк.
66. Справа 15389. Справа про призначення військового канцеля
риста Дем’яна Беньковського другим полковим хорунжим, а хорун
жого Василя Магденка — полковим осавулом. 1758 р. — 17 арк.
67. Справа 15390. Справа про звільнення у відставку та на
дання чину значкового товариша бурмістру Полтавського магіст
рату Андрію Терентенку. 1758 р. — 15 арк.
68. Справа 15659. Справа про призначення Івана Заньковсь
кого сотником Старосанжарської сотні. 1759 р. — 25 арк.
69. Справа 15719. Справа про призначення значкового товари
ша Василя Потоцького сотником Кишенської сотні на місце по
кійного брата Тимофія. 1759 р. — 11 арк.
70. Справа 15726. Справа про рекомендацію полтавської канце
лярії надати посаду сотенного писаря Білицької сотні служителю
ГВК, колишньому полтавському полковому підканцеляристу Ва
силю Глобі. Квітень 1759 р. — 6 арк.
357
Козацька еліта Гетьманщини71. Справа 15769. Справа про затвердження Івана Тимковсько
го на посаді царичанського городового отамана. Грудень 1759 р. —
4 арк.
72. Справа 16312. Справа про призначення отаманом м.Орель
сина значкового товариша Чорниша Данила. 1760 р. — 5 арк.
73. Справа 16670. Справа про звільнення у відставку полко
вого хорунжого Максима Лаврентієва та про надання цієї посади
його сину Семену. Вересень 1761 р. — 8 арк.
74. Справа 16843. «Сказки» про службу бунчукових товаришів
Федора Левенця та Григорія Чуйкевича. 8 грудня 1761 р. — 12 арк.
75. Справа 16844. «Сказка» про служби полкового писаря Гри
горія Багінського. Грудень 1761 р. — 8 арк.
76. Справа 16846. «Сказки» про службу полкової і сотенної
старшини Полтавського полку. Грудень 1761 р. — 18 арк.
77. Справа 16847. «Сказки» про службу військових товаришів
Полтавського полку. Грудень 1761 р. — 38 арк.
78. Справа 16847. «Сказки» про службу значкових товаришів
Лубенського полку. Грудень 1761 р.
79. Справа 16848. «Сказки» про службу значкових товаришів
Лубенського полку. Грудень 1761 р.
80. Справа 16939. «Сказки» про службу військових товаришів
Прилуцького полку. 1761 р.
81. Справа 16940. «Сказки» про службу бунчукових товаришів
Прилуцького полку. 1761 р.
82. Справа 16942. «Сказки» про службу бунчукових товаришів
Прилуцького полку. 1761 р.
83. Справа 16951. Свідчення про службу військових канцеля
ристів ГВК. 1762 р. — 48 арк.
84. Справа 16952. Свідчення про службу військових товаришів
Чернігівського полку. 1761 р. — 61 арк.
85. Справа 16953. Свідчення про службу абшитованих війсь
кових товаришів Чернігівського полку. 1761 р. — 20 арк.
86. Справа 16954. Свідчення про службу значкових товаришів
Чернігівського полку. 1761 р. — 98 арк.
87. Справа 16955. Свідчення про службу сотників Чернігівсь
кого полку. 1761 р. — 65 арк.
88. Справа 16956. Свідчення про службу абшитованих бунчу
кових товаришів Чернігівського полку. 1761 р. — 56 арк.
89. Справа 16958. Свідчення про службу бунчукових товаришів
Стародубського полку. 1761 р.
358
В.В. Кривошея 90. Справа 16959. Свідчення про службу військових товаришів
Стародубського полку. 1761 р.
91. Справа 16960. Свідчення про службу сотників Стародубсь
кого полку. 1761 р.
92. Справа 16961. Свідчення про службу абшитованих значко
вих товаришів Ніжинського і Стародубського полків. 1761 р.
93. Справа 16974. Свідчення про службу значкових товаришів
 
Наші Друзі: Новини Львова