Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: вівторок, 20 жовтня 2020 року
Тексти > Тематики > Історична

Козацька еліта Гетьманщини

Переглядів: 174736
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
2. Справа 36. «Сказка» багацького сотника Миргородського пол
ку Йосипа Стефановича. 12 грудня 1747 — 30 грудня 1760 рр. —
5 арк.
Опис 3.
3. Справа 1154. Реєстр козаків Кобиляцької сотні. 1 червня
1723 р. — 5 арк.
4. Справа 1186. Реєстр Роменської сотні Лубенського полку.
1723 р.
5. Справа 1330. Реєстр сотенної старшини і козаків Понор
ницької сотні. 1724 р. — 8 арк.
6. Справа 1335. Реєстр козаків, полкової, сотенної старшини,
бунчукових і значкових товаришів з переліком військових похо
дів в яких вони брали участь та козаків, які через убогість були
звільнені від від походів. 1724, 1725, 1734 рр. — 92 арк.
7. Справа 1335 а. Реєстр козаків, полкової, сотенної старшини,
бунчукових і значкових товаришів з переліком військових походів
в яких вони брали участь та козаків, які через убогість були
звільнені від від походів. 1724, 1725, 1734 рр. — 85 арк.
8. Справа 1344. Чолобитна старосанжарського сотника Самій
ла Спафари про надання на ранг млина та підданих. 24 червня
1724 р. — 3 арк.
9. Справа 1351. Реєстр властників маєтків в Полтавському
полку, складений полтавським полковником Савою Таранухою.
23 грудня 1724 р. — 8 арк.
10. Справа 1378. Сказки о службах полку Черниговского пол
ковой и сотенной старшины, куренных отаманов и рядовых каза
ков. 10 декабря 1724 г. — 200 арк.
11. Справа 1635. Реєстр млинів вЧернігівському полку. 1725 р.
353
Козацька еліта Гетьманщини12. Справа 2164. Реєстр складений Омельницьким сотенним
правлінням про майновий стан козаків сотні. 18 червня 1726 р. —
8 арк.
13. Справа 2165. Відомості сотенної старшини Власівської сот
ні про кількість та майновий стан козаків сотні. 17 червня 1726 р. —
10 арк.
14. Справа 2167. Чолобитна жителя с. Федорівки І полкової
сотні на обозного полкового Лаврентія Микитовича за захоплення
майна і ув’язнення. 24 липня 1726 р. — 4 арк.
15. Справа 2176. Справа про підтвердження прав писаря Гри
горія Бугаєвського на володіння млином та грунтами в с. Суп
рунівка І полкової сотні. 1726–1729 рр. — 11 арк.
16. Справа 2183. Ревізійні відомості про майновий стан ко
заків і посполитих Полтавського полку. 1726 р. — 131 арк.
17. Справа 2521. Донос козаків Старосанжарської сотні Василя
Павелка, Михайла Карпенка та інших про захоплення колишнім
наказним сотником Гаврилом Олійником грошей, які були зібра
ні на козацький ралець. 12 січня 1727 р. — 3 арк.
18. Справа 2858. Універсал гетьмана Апостола орлянському
сотнику Йосипу Яковлеву про звільнення від оплати податку на
володіння млином. 3 жовтня 1728 р. — 3 арк.
19. Справа 3248. Супліка значкового товариша Опанаса Ада
менка про звільнення від сплати податку за володіння млином.
5 січня 1729 р. — 4 арк.
20. Справа 3573. Супліка козака Білицької сотні Грицька
Олелеренка з скаргою на білицького сотника Павла Єфіменка за не
виплату грошей, побиття, ув’язнення дружини та інше. 1730 р. —
2 арк.
21. Справа 3896. Реєстр Кролевецької сотні Ніжинського пол
ку у різних походах. 1732 р.
22. Справа 4284. Ревізія Ніжинського полку. 1732 р. — 154 арк.
23. Справа 4912. Справа з відомостями про призначення пол
кової старшини і сотників в полках Лівобережної України. 1734 р.—
50 арк.
24. Справа 5105. Відомості і особистий табель полкових канце
лярій Лівобережної України про значкових товаришів і козаків,
які знаходяться в військових походах, на форпостах та вдома. 5 січ
ня 1735 р. — 90 арк.
25. Справа 5107. Відомості і особистий табель Гадяцької полко
вої канцелярії про значкових товаришів. 30 вересня 1735 р. — 1 арк.
354
В.В. Кривошея 26. Справа 5142. Відомість Гадяцької полкової канцелярії
з особистим переліком козаків, які прибули з польського походу
додому. 1735 р. — 151 арк.
27. Справа 5153. Відомість і особисті табелі Гадяцької полкової
канцелярії про наявність значкових товаришів і козаків та ступінь
їх готовності до військового походу. Жовтень 1735 р. — 131 арк.
28. Справа 5154. Особова відомість Гадяцької полкової канце
лярії про значкових товаришів і козаків відправлених у перший
польський похід. Жовтень 1735 р. — 100 арк.
29. Справа 5302. Справа про призначення значкових товари
шів з козаків Лівобережної України. 1736–1740 рр. — 44 арк.
30. Справа 6481. Справа про захоплення млина ніжинським
полковим обозним Іваном Величковським, що належав ратуші
м. Борзни. 1737. — 5 арк.
31. Справа 6565. Універсал ГВК генеральному військовому пи
сарю Михайлу Турковському про підтвердження прав власності
на сс. Вормин і Чешуйки, сл. Лукавицю і Луговець Мглинської
сотні Стародубського полку, на млини та на грунти. Березень
1738 р. — 8 арк.
32. Справа 6707. Справа про видачу універсалу на посаду кро
левецького сотника Михайлу Лукашевичу. 1738 р. — 3 арк.
33. Справа 6727. Справа про призначення згідно з указом Се
нату Матвія Маньківського глухівським сотником. 24 лютого
1738 р. — 5 арк.
34. Справа 6796. Справа про призначення на посаду гадяць
кого полкового судді бунчукового товариша Василя Биковського.
1738 р. — 10 арк.
35. Справа 6814. Справа про надання універсалу Йосипу Си
тенському на посаду другого осавулуа надану йому в 1736 р. — 1 бе
резня 1738 р. — 2 арк.
36. Справа 6828. Чолобитна вдови новгородського сотника Ва
силя Христичевського з проханням про надання 60 дворів за служ
би її чоловіка, який загинув у кримському поході. 18 листопада
1738 р. — 5 арк.
37. Справа 6939. Особові відомості старшини і козаків Гадяць
кого полку, відправлених у військовий похід. 9 квітня 1738 р. —
39 арк.
38. Справа 6960. Справа про звільнення від військових постоїв
дому вдови глухівського сотника Степана Уманця Марфи в м. Глу
хові Ніжинського полку. 1738–1739 рр. — 12 арк.
355
Козацька еліта Гетьманщини39. Справа 7064. Особові відомості старшини і козаків Гадяць
кого полку, відправлених у військовий похід. Лютий 1738 р. —
10 арк.
40. Справа 7132. Поіменні відомості козаків і посполитих міст
і сіл Городницької і Чорноуської сотні. 1738 р. — 19 арк.
41. Справа 8015. Ревізія Новгородської сотні Стародубського
полку. 1740 р. — 113 арк.
42. Справа 8026. Ревізські відомості про кількість дворів, ви
борних козаків та підпомічників у сотнях Переяславського полку.
43. Справа 8089. Виправдання ніжинського полковника Іва
 
Наші Друзі: Новини Львова