Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: середа, 17 липня 2019 року
Тексти > Тематики > Історична

Українське питання в роки Першої світової війни

Переглядів: 91375
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І. Ф. КУРАСА
В. І. Головченко, В. Ф. Солдатенко
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Монографія Київ
ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО

У монографії на основі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії, з широким використанням різноманітних джерел зроблено спробу комплексного аналізу українського питання як одного з найгостріших і, водночас, найзаплутаніших феноменів доби підготовки і здійснення Першої світової війни. Об’єктивно опинившись в епіцентрі глобального воєнного протистояння і катаклізму, Україна стала одним із головних об’єктів реалізації далекосяжних планів ворогуючих коаліцій, ключовим центром визрівання масштабних суспільних потрясінь, у ході яких визвольний рух переріс в українську національноBдемократичну революцію, прискоривши процес відродження нації в різних сферах життя.
Для фахівців, студентства, усіх, хто цікавиться історією України.
УДК 94(100)«1914/1918»(=161.2)
ББК 63.3(0)524
Г61ЗМІСТ
ВСТУП ................................................................................................... 5
Розділ 1
ОБ’ЄКТИВНИЙ ЗМІСТ УКРАЇНСЬКОГО
ПИТАННЯ Й «ВЕЛИКА ГРА»
НАВКОЛО НЬОГО................................................................. 15
1.1. Під скіпетрами Романових і Габсбургів:
становище українських земель на рубежі
ХІХ–ХХ століть ............................................................................ 15
1.2. Центральні держави й загострення
українського питання на початковому
етапі «Великої війни» ............................................................... 48
1.3. «Українська тема» в політиці
держав Антанти ......................................................................... 88
Розділ 2
РЕВОЛЮЦІЯ 1917 РОКУ В РОСІЇ Й ПОЧАТКИ
УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ ...................................... 101
2.1. Українська революція, Центральна Рада
й Тимчасовий уряд .................................................................. 101
2.2. Під гаслом «автономії» у «Федеративній Російській
Республіці» до конфлікту соціальної
й національної революцій ..................................................... 117
2.3. Український рух і австро-німецький блок......................... 143
2.4. Між Антантою й Центральними державами ................... 149
Розділ 3
«ХЛІБНИЙ МИР» ........................................................................ 161
3.1. Дипломатичний дебют Української
Народної Республіки .............................................................. 161
3.2. Наслідки «шлюбу з розрахунку»: УНР
і Центральні держави після Брестського миру ................ 194
3.3. Самостійна Україна: національно-територіальні
й міждержавні складові становлення ................................. 210Розділ 4
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ
КОНТЕКСТІ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ...................... 261
4.1. Українська Держава в новій «східній політиці»
західних союзників .................................................................. 261
4.2. «Глухі кути» в реалізації Брестських угод ......................... 282
Розділ 5
НАЦІОНАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ
Й ПОШУК АДЕКВАТНИХ ВІДПОВІДЕЙ........................ 301
5.1. За врегулювання кримської проблеми............................... 301
5.2. Українці Кубані: інерція невизначеності .......................... 311
5.3. Українські кордони на півночі ............................................. 320
Розділ 6
МІЖ ВІЙНОЮ Й МИРОМ: УКРАЇНА
В НАЛАГОДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН...................... 337
6.1. Україна й відроджувана Польща ........................................ 337
6.2. Українсько-фінляндське зближення ................................... 348
6.3. Кавказ в орбіті українського інтересу ................................ 357
Розділ 7
МІЖ РАДЯНСЬКОЮ Й НЕРАДЯНСЬКОЮ
РОСІЄЮ .......................................................................................... 369
7.1. Українська Держава vs РСФРР ............................................ 369
7.2. На шляху великодержавного партнерства
з Доном ...................................................................................... 391
НОВІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ
В КОНТЕКСТІ ПІДСУМКІВ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(замість висновків) .................................................................................. 414
ДЖЕРЕЛА.................................................................................................. 414ВСТУП
На перший погляд, у сутності національного питання, точніше —
в його розумінні немає нічого складного. Воно виникає там і тоді, де
в рамках однієї державної організації співіснують два або більше
етнічних організмів з нерівними можливостями для самореаліB
зації. Звичайно, нерівність певною мірою може зумовлюватись
і, відповідно, пояснюватись їхніми різними природними потенційB
ними даними. Однак значно істотнішим є те, що в поліетнічних
суспільствах котрась із націй посідає панівне становище і, корисB
туючись ним, не лише примножує здобутки в усіх сферах буття,
в тому числі й чималою мірою за рахунок експлуатації, привласB
нення результатів функціонування залежних етносів, а й чинить
умисні, спеціальні, цілеспрямовані перешкоди на шляху їхнього
природного розвитку, самовдосконалення, налагодження життя
відповідно до власних потреб, власних інтересів.
Тож проектуючи ці логічні умовиводи на ситуації всіх тих
часів, коли українська нація не могла самореалізуватися внасліB
док свого залежного становища, через політику, яка заважала їй
у цьому, легко дійти обґрунтованого висновку про об’єктивний
характер виникнення й аж до свого розв’язання існування проб%
леми, яку з повним правом можна іменувати «українським пи%
танням». Утім ця достатньо проста фабула в реальному житті наB
повнювалася незчисленною кількістю нюансів, а в суб’єктивному
сприйнятті й тлумаченні нерідко набувала найрізноманітніших,
найсуперечливіших, часом абсолютно непередбачуваних оформB
лення і звучання.
Безспірними завжди залишались уявлення щодо становища
українського етносу в складі Польщі з кінця ХІV до середини
XVII ст. Найпереконливішими і найприкметнішими його ілюB
страціями були ставлення до українців як до людей нижчого сорB
ту, «бидла», пихата зневага до їхніх традицій, культури, мови,6
безмірне наростання соціальної нерівності й експлуатації, жорстB
ка, принизлива політика полонізації та окатоличення.
Зміцнення польської державності стимулювало наростання тенB
денцій до національного відособлення українців, їх суспільна
свідомість дедалі концентрувалася в антитезі «Ми — вони»: «ми інші,
у нас власна земля, коріння, минуле, традиції, побут, мова, кульB
тура, релігія, уяви про право; ми, можливо, не кращі, однак і не
гірші за інші народи, ми просто інші».
Відчуття самобутності зміцнювалося й під впливом татар, які
в процесі безкінечних спустошливих набігів із Криму фізично
нищили, захоплювали в полон і продавали в рабство найпродукB
тивнішу в усіх відношеннях частину нації, яка, формуючись, деB
далі гостріше усвідомлювала свою відмінність від «бусурман».
Українська національноBвизвольна революція під проводом
Б. Хмельницького стала природною реакцією на нестерпноBприB
низливий стан, закономірним прагненням вирватися з чорної
неволі, гідно стати врівень з іншими етносами. Найістотніше доB
сягнення революції — припинення польського свавілля, забезB
печення можливостей для збереження української етнічної
природи й початок нового етапу розвитку української нації, яка
дістала можливість мати надійну перспективу й навіть гарантію
 
Наші Друзі: Новини Львова