Київ, Львів: Берлін: Лондон: Торонто: Чикаго: Сідней: :: понеділок, 30 листопада 2020 року
Тексти > Тематики > Історична

Винниченко і Петлюра - політичні портрети революційної доби

Переглядів: 167985
Додано: 01.03.2011 Додав: Крістоферсен  текстів: 90
Hi 0 Рекомендую 2 Відгуки 0
Сканував: Крістоферсен
– 2007. – 22 янв.
2
Украинская соборность // Россия «Время новостей». – 2007. – 23 января.
3
В Полтаве объявлен конкурс на лучший памятник Петлюре // http: // for-ua.com.2007@-
forum. – 23 березня.
4
Регионалы не смогли помешать открытию памятника Петлюре // Корреспондент.net
– 2007. – 23 мая; Памятник Петлюре рассорил полтавчан // MI gnews. – 2007. – 23 мая; В Пол-
таве таки открыли памятный знак Петлюре // proUA.com. 2007. – 23 мая; Открытие памятника
Петлюре в Полтаве обернулось беcпорядками // Там само.
5
Там само.
6
MI gnews. – 2007. – 23 мая; Суд запретил Полтаве устанавливать памятник Петлюре //
litopis.org.ua Корреспондент. net – 2007 – 23 мая; www.glavred.infо – 2007. 24 мая.
7
Голос України. – 2007. – 21 вересня.
8
Там само.
9
Україні найбільше потрібна політична стабільність. З промови Президента України Вік-
тора Ющенка на відкритті IV Всесвітнього форуму українців 18 серпня 2006 року / Урядовий
кур’єр. – 2006. – 22 серпня.
618
ЗАКЛЮЧЕННЯ
I?I AAOI?A
СОЛДАТЕНКО Валерій Федорович – народився 1946 р. на Донбасі. Закінчив
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Доктор історичних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії наук України. Лауреат Міжна-
родної премії імені Володимира Винниченка та премії НАН України імені Миколи
Костомарова. Завідувач відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.
Автор понад 400 публікацій. Досліджує історію України, досвід революційних,
національно-визвольних рухів. Важливе місце відводить науковому з’ясуванню різ-
них аспектів генеалогії національної ідеї, процесів вітчизняного державотворення,
українського соборництва, регіоналізму, здійснення міжнародної та військової по-
літики. Плідно розробляє проблеми методології та історіографії історичних до-
сліджень, українознавства, політології, сучасної ідеологічної боротьби, діяльності
засобів масової інформації. Низка науково-публіцистичних праць присвячена ви-
світленню життєвого шляху та оцінці творчого спадку громадсько-політичних, дер-
жавних діячів, видатних науковців,талановитих особистостей – М. Грушевського,
Д. Дорошенка, П. Христюка, М. Шаповала, І. Мазепи, В. Бистрянського (Ватіна),
Г. Пятакова, Є. Бош, М. Скрипника, інших активних учасників суспільних процесів
революційної доби, українського відродження.
619CI?NO
ПЕРЕДМОВА (академік В. Литвин) ................................................................................ 3
ВСТУП (історіографічні нотатки) ............................................................................. 5
І. ПОЧАТКИ ПОЛІТИЧНИХ КАР’ЄР .................................................................................... 50
1. Степовий темперамент ......................................................................................... 50
2. Без особливих прикмет ......................................................................................... 68
Висновки ........................................................................................................................ 82
ІІ. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЗЛЕТ ............................................................................................ 84
1. Глава першого національного уряду .............................................................. 85
2. Генеральний секретар військових справ ....................................................115
Висновки ....................................................................................................................... 178
ІІІ. ВИПРОБУВАННЯ ПОРАЗКАМИ ................................................................................... 180
1. «Втеча» від політики ..........................................................................................181
2. «Нові-старі» амплуа ............................................................................................. 203
Висновки ...................................................................................................................... 240
IV. ЗОРЯНІ ГОДИНИ .................................................................................................... 241
1. Голова Директорії ................................................................................................ 241
2. Головний Отаман ................................................................................................ 254
Висновки ..................................................................................................................... 300
V. ВІД СУПЕРНИЦТВА ДО ПРОТИБОРСТВА ..................................................................... 302
1. На чолі отаманщини ........................................................................................ 302
2. За погодження соціальних і національних прагнень .......................... 370
Висновки ...................................................................................................................... 377
VI. НА РІЗНИХ ФРОНТАХ .............................. ................................................................... 379
1. У «чотирикутнику смерті» ................................................................................. 379
2. Зброєю пера .......................................................................................................... 443
Висновки ...................................................................................................................... 459
VII. НА РІЗНИХ ПОЛЮСАХ ПОЛІТИКИ ............................................................................. 462
1. В польських лещатах ....................................................................................... 463
6202. Спроба повернення ........................................................................................... 488
Висновки ..................................................................................................................... 528
VIII. ЕМІГРАНТСЬКІ ПОНЕВІРЯННЯ ................................................................................. 530
1. Не полишаючи надій ........................................................................................... 530
2. Серцем з Україною ........................................................................................... 560
Висновки ..................................................................................................................... 611
ЗАКЛЮЧЕННЯ .................................................................................................................. 614
ПРО АВТОРА ............................................................................................................................... 619НАУКОВЕ ВИДАННЯ
Монографія
Солдатенко
Валерій Федорович
Винниченко і Петлюра:
політичні портрети революційної доби
Ком’пютерне складання – О. Собачко
Редактор – Т. Онищенко
Художній редактор – В. Завгородній
Ком’пютерна верстка – В. Дорошек
Коректор – Р. Попушняк
Художник – А.. Походенко
Здано до друку 21.11.2007. Підписано до друку 20.12.2007.
Формат 70 х 100
1
/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Times.
Умов. друк. арк. 50,29. Друк. арк. 38,81. Умов. облік.-вид. арк. 46,3
Замовлення № 7-1920 К. Наклад 1000 пр.
ЗАТ “ВІПОЛ”
03151, Київ, вул. Волинська, 60
ПП “Видавництво “Світогляд”
02192, Київ, вул. Миропільська, 17
Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення України ДК №1427 від 10.07.2003 р.


 
Наші Друзі: Новини Львова